Hàm tính toán cơ bản trong excel


Hàm SUM

Cú Pháp: =SUM (number 1, number 2, …)                      

Chức Năng: Tính tổng number 1, number 2, …

Trong Đó: number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng.

Chú ý:

- Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0.

- Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Ví dụ 1:

=SUM (1, 2, 3) có giá trị bằng 6.

=SUM (2, 3, TRUE) có giá trị bằng 6.

=SUM (“2”,”3”,1) có giá trị bằng 6.

Hàm ABS()
Lấy trị tuyệt đối của một số
Cú pháp: = ABS(number)
number: Số muốn tính trị tuyệt đối
Ví dụ: 
ABS(2) = 2
ABS(-5) = 5

Hàm INT

Hàm này trả về một số nguyên của một số thập phân

Ví dụ:

INT(3,7)=4

INT( 6,2)=7

Hàm MOD

Hàm này lấy phần dư của một phép chia

Cú pháp: MOD(number,divisor)

Ví dụ:

MOD (9,2) =1

MOD(18,5)=3nguồn : key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tếĐăng nhận xét - bình luận