Hàm FVSCHEDULE trong excel:


Hàm FVSCHEDULE

Tính giá trị tương lai (Future Value) của một khoản đầu tư có lãi suất thay đổi trong từng kỳ. 


Cú pháp: = FVSCHEDULE(principal, schedule)

Principal : Giá trị hiện tại của khoản đầu tư.

Schedule
 : Là một mảng, một dãy các ô chỉ các mức lãi suất được áp dụng. Các giá trị trong schedule có thể số hoặc cũng có thể là những ô trống, nếu là những ô trống, Excel sẽ coi như chúng = 0, tức lãi suất = 0. Nếu schedule là những giá trị không phải là số, FVSCHEDULE() sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!

  
Lưu ý:

  • Gọi P (principal) là số vốn gốc ban đầu, i1, i2, i3,... in là các mức lãi suất trong n năm đầu tư. 

    Nếu i1 = i2 = i3 =... in = i, nghĩa là các mức lãi suất là cố định trong suốt kỳ đầu tư, 
    thì ta dùng hàm FV = P(1+i)^n để tính (xem hàm FV) 

    Còn nếu các mức lãi suất này khác nhau, thì dùng hàm FVSCHEDULE(), 
    hàm này tính toán theo công thức: FVSCHEDULE = P(1+i1)(1+i2)...(1+in)Ví dụ:

  • Tính khoản tiền nhận được sau ba năm của một khoản đầu tư $1,000,000, biết rằng lãi suất trong ba năm đó lần lượt là 0.09%, 0.11% và 0.1% ?


= FVSCHEDULE(1000000, {0.09, 0.11, 0.1}) = $1,330,890

nguồn : giaiphapexcel

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:


Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan