Xử lý văn bản nâng cao

Thiết đặt môi trường làm việc tối ưu
Lựa chọn chế độ và thiết đặt phù hợp
 1. Biết thay đổi các thiết đặt (setting) có sẵn để tạo lập môi trường làm việc phù hợp với công việc.
 2. Biết đặt các chế độ kiểm tra chính tả theo yêu cầu.
 3. Biết cách tạo, biên tập, chèn, xóa các mục văn bản tự động (autotext).
Áp dụng mẫu
 1. Biết khái niệm mẫu (template) và cách áp dụng mẫu cho văn bản.
 2. Biết cách tìm và áp dụng mẫu có sẵn.
 3. Biết cách tạo và lưu mẫu mới.
Định dạng nâng cao
Văn bản
 1. Biết cách áp dụng cuộn văn bản (text wrapping) cho bảng và các khung minh họa (tranh, ảnh, biểu đồ, hình đồ họa).
 2. Biết cách tìm và thay thế định dạng phông, đoạn, dấu đoạn, ngắt trang. Biết dùng các bút vẽ định dạng (format painter).
 3. Biết cách thực hiện việc dán đặc biệt (paste special): văn bản được định dạng, văn bản không định dạng.
 4. Biết cách áp dụng các phong cách, hiệu ứng văn bản như chữ nghệ thuật (word art), bóng, làm mờ, thêm/bỏ nền mờ (watermark).
 5. Biết cách áp dụng các lựa chọn định dạng văn bản tự động.
Đoạn
 1. Biết cách đặt cách dòng trong một đoạn: tối thiểu, chính xác, cố định, bội, theo tỉ lệ.
 2. Biết cách áp dụng và loại bỏ các lựa chọn đánh số nhiều mức trong đoạn.
 3. Biết cách tạo, thay đổi và cập nhật kiểu dáng (style) ký tự, kiểu dáng đoạn.
Cột
 1. Biết cách trình bày văn bản thành nhiều cột. Biết cách thay đổi số cột, chèn, xóa một dấu ngắt cột.
 2. Biết cách thay đổi độ rộng cột, thêm/loại bỏ đường ngăn giữa các cột.
Bảng
 1. Biết cách áp dụng định dạng tự động bảng, kiểu dáng bảng.
 2. Biết cách ghép, tách các ô trong một bảng.
 3. Biết cách thay đổi lề, căn lề, đổi hướng văn bản trong một ô.
 4. Biết cách lặp lại tự động các dòng tiêu đề (tên các cột) của bảng ở đầu mỗi trang.
 5. Biết cách cho hoặc không cho phép cắt dòng khi sang trang.
 6. Biết cách sắp xếp dữ liệu theo một cột, theo nhiều cột đồng thời.
 7. Biết cách chuyển đổi văn bản thành bảng và ngược lại.
 8. Biết cách nhúng một tệp bảng tính vào văn bản. Biết cách sử dụng các tính năng tính toán, biểu đồ của bảng tính cho tệp nhúng này.
Tham chiếu và liên kết
Tiêu đề, chân trang, chân bài
 1. Biết thêm, xóa tiêu đề (caption) cho hình minh họa, cho bảng, hộp văn bản. Biết cách thêm, xóa nhãn tiêu đề; thay đổi định dạng đánh số tiêu đề.
 2. Biết cách chèn, thay đổi chân trang (footnote), chân bài (endnote). Biết cách chuyển đổi chân trang thành chân bài và ngược lại.
Mục lục và chỉ mục
 1. Biết cách tạo và cập nhật Mục lục tự động dựa vào phong cách và định dạng các đề mục.
 2. Biết cách tạo và cập nhật danh mục hình vẽ dựa vào phong cách và định dạng.
 3. Biết cách đánh dấu/xóa dấu chỉ mục: chỉ mục chính, chỉ mục con. Biết tạo, cập nhật chỉ mục dựa trên các mục được đánh dấu.
Đánh dấu, tham chiếu
 1. Biết cách thêm, xóa các điểm đánh dấu văn bản (bookmark).
 2. Biết cách thêm xóa tham chiếu đến: các nội dung được đánh số, đề mục, bookmark, hình vẽ, bảng, mục chỉ mục.
Kết nối, nhúng dữ liệu
 1. Biết cách chèn, sửa, xóa một siêu liên kết trong văn bản.
 2. Hiểu được cách liên kết dữ liệu từ một tài liệu, một ứng dụng và hiển thị như một đối tượng, biểu tượng trong văn bản.
 3. Biết cách cập nhật, xóa bỏ liên kết.
 4. Biết cách nhúng dữ liệu vào tài liệu như một đối tượng.
 5. Biết cách biên tập, xóa dữ liệu nhúng.
Trường và biểu mẫu
Trường văn bản
 1. Hiểu chức năng và cách tạo trường (field) trong văn bản.
 2. Biết cách thêm và xóa các trường.
 3. Biết cách đặt tên, thay đổi định dạng trường.
 4. Biết cách khóa/mở khóa, cập nhật một trường.
Biểu mẫu văn bản
 1. Hiểu chức năng và cách dùng biểu mẫu (form).
 2. Biết cách tạo, thay đổi một biểu mẫu bằng cách thay đổi thuộc tính của các trường như trường văn bản, hộp kiểm (check box), danh mục kéo xuống.
 3. Biết cách thêm hướng dẫn cho một trường trong biểu mẫu (hiện trên thanh công cụ, kích hoạt bằng phím tắt).
 4. Hiểu được cách đặt/hủy chế độ bảo vệ đối với một biểu mẫu.
Phối thư (Merge)
 1. Biết cách tạo một tài liệu chính và các trường của nó. Biết cách tạo danh sách tệp và đặt tên cho các tệp để ghép vào thư.
 2. Biết cách biên tập, sắp xếp một danh mục người nhận.
 3. Biết cách chèn các trường điều kiện.
 4. Biết cách phối một tài liệu vào một danh mục người nhận theo điều kiện và tiêu chuẩn đã chọn.
 5. Biết cách thực hiện phối thư và xem kết quả phối thư.
Biên tập văn bản trong chế độ cộng tác
Lần vết và rà soát
 1. Biết cách bật, tắt chế độ lần vết. Biết cách lần vết các thay đổi của văn bản.
 2. Biết cách chấp nhận, từ chối các thay đổi trong văn bản.
 3. Biết cách chèn, biên tập, xóa, cho hiện, ẩn các nhận xét hoặc ghi chú.
 4. Biết cách so sánh và trộn các phiên bản khác nhau của văn bản.
Tài liệu chủ
 1. Hiểu khái niệm tài liệu chủ (master document), tài liệu con. Biết cách tạo một tài liệu chủ mới bằng cách tạo các tài liệu con theo các đề mục.
 2. Biết cách thêm, bớt một tài liệu con cho tài liệu chủ.
Bảo vệ tài liệu
 1. Biết cách gắn/gỡ bỏ mật khẩu cho việc mở, thay đổi một văn bản.
 2. Biết cách bảo vệ một văn bản bằng cách chỉ cho phép nhận xét và sử dụng tính năng lần vết các thay đổi.
Chuẩn bị in
Phân đoạn (section)
 1. Biết cách tạo, thay đổi, xóa các dấu phân đoạn trong văn bản.
 2. Biết cách thay đổi hướng trang, căn lề dọc, đặt lề cho phân đoạn
 3. Biết cách áp dụng các đầu trang, cuối trang khác nhau cho mỗi phân đoạn, cho trang đầu, trang chẵn, trang lẻ.
Đăng nhận xét - bình luận

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

Trở lên đầu trang