Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án

Kiến thức cơ bản về dự án và quản lý dự án
Dự án và quản lý dự án
 1. Hiểu khái niệm dự án. Biết các đặc trưng của dự án như mục tiêu, phạm vi, thời hạn, chi phí, các bên liên quan.
 2. Hiểu khái niệm quản lý dự án. Biết rằng quản lý dự án là cân đối các yếu tố công việc, thời gian, nguồn lực và chi phí.
 3. Biết các công việc chính của việc quản lý dự án như lập kế hoạch, quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý nhân lực, quản lý truyền thông.
Phần mềm quản lý dự án
 1. Biết một số phần mềm quản lý dự án như Ants Project Management, Microsoft Project. Biết chức năng của phần mềm quản lý dự án được dùng.
 2. Biết các công cụ dùng trong một phần mềm quản lý dự án như sơ đồ Gantt, sơ đồ mạng, cấu trúc phân rã công việc (WBS).
Kỹ năng làm việc với phần mềm quản lý dự án
Mở, đóng phần mềm, mở, lưu dự án hiện có
 1. Biết cách mở, đóng phần mềm quản lý dự án. Nhận biết giao diện làm việc của phần mềm.
 2. Biết sử dụng các công cụ thu, phóng. Biết cách sử dụng chức năng trợ giúp.
 3. Biết cách mở, đóng một dự án đang có, lưu dự án lên thư mục, lưu dự án với tên khác.
 4. Biết sử dụng các cách, kiểu tệp khác nhau để lưu dự án: lưu tạm thời, xuất ra trang web, bảng tính, văn bản, .csv, .xml, .pdf.
Tạo lập kế hoạch dự án mới
 1. Biết cách tạo một kế hoạch dự án theo mẫu có sẵn. Biết cách chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc dự án.
 2. Biết cách nhập các thông tin chính như ngày bắt đầu, ngày kết thúc, tên dự án, người quản lý dự án.
Dữ liệu dự án: Tác vụ và lịch
Tác vụ
 1. Hiểu khái niệm tác vụ (task) của dự án. Biết cách xây dựng cấu trúc phân rã công việc (WBS) và xác định các tác vụ dự án.
 2. Biết cách tạo, thay đổi, sao chép, di chuyển, xóa tác vụ.
 3. Hiểu khái niệm tác vụ con, tác vụ tổng hợp. Biết cách tạo, thay đổi, xem các tác vụ con và tác vụ tổng hợp. Biết cách chia tách tác vụ.
 4. Hiểu các khái niệm khác nhau về thời hạn đối với tác vụ: thời hạn nói chung, thời hạn đã qua, thời hạn ước lượng.
 5. Biết đặt, thay đổi thời hạn của tác vụ.
 6. Hiểu khái niệm lịch trình (milestone). Biết cách xây dựng lịch trình dự án.
Lập lịch
 1. Hiểu khái niệm và tầm quan trọng của lịch (schedule) dự án.
 2. Hiểu các quan hệ logic giữa các tác vụ như kết thúc để bắt đầu, bắt đầu để bắt đầu.
 3. Biết cách lập lịch dự án, xây dựng bảng quan hệ logic giữa các tác vụ.
 4. Hiểu thuật ngữ sớm hạn (lead time), chậm hạn (lag time). Biết cách thêm, sửa đổi thời gian sớm hạn, chậm hạn đối với một tác vụ.
 5. Hiểu các kiểu ràng buộc như chậm nhất có thể, sớm nhất có thể, buộc hoàn thành vào ngày, buộc phải bắt đầu vào ngày. Biết thêm, thay đổi, xóa các ràng buộc đối với tác vụ.
 6. Hiểu thuật ngữ thời hạn chót. Biết cách gắn thời hạn chót đối với tác vụ.
Các ghi chú, siêu liên kết
 1. Biết thêm, sửa, hủy ghi chú cho một tác vụ.
 2. Nhập, sửa, bỏ siêu liên kết cho một tác vụ.
Dữ liệu dự án: Nguồn lực và chi phí
Nguồn lực
 1. Hiểu khái niệm nguồn lực (resources) của dự án. Biết các kiểu nguồn lực như nhân lực, vật liệu, thiết bị.
 2. Hiểu quan hệ giữa các yếu tố thời hạn, tác vụ, nguồn lực và sự ảnh hưởng lẫn nhau của các yếu tố này.
 3. Biết cách thêm, sửa đổi, xóa các dữ liệu nguồn lực. Biết các thay đổi chi tiết nguồn lực như tên, loại, đơn vị, tỉ lệ.
 4. Hiểu khái niệm phân bổ nguồn lực. Biết cách thêm, xóa, thay thế sự phân bổ nguồn lực và các đơn vị kèm theo.
Chi phí
 1. Hiểu các thuật ngữ: chi phí cố định, chi phí không cố định cho dự án.
 2. Biết cách phân bổ, thay đổi phân bố chi phí cố định, chi phí không cố định.
Giám sát dự án
Đường găng
 1. Hiểu khái niệm và vai trò của việc giám sát dự án. Biết các khái niệm tác vụ trọng yếu (critical task), đường găng (critical path).
 2. Biết cách xác định các tác vụ trọng yếu và đường găng của dự án.
Giám sát tiến độ và lập lịch biểu
 1. Biết cách lập, lưu, xóa tiến độ kế hoạch (baseline).
 2. Biết cách hiện/ẩn đường tiến độ toàn bộ (progress line). Biết cách hiện/ẩn một số cột như cột phần trăm (%) hoàn thành, chi phí cố định, hạn chót.
 3. Biết cách sắp xếp, lọc các tác vụ.
 4. Biết cập nhật tiến độ tác vụ.
 5. Biết cách lập lịch lại cho các tác vụ chưa hoàn thành và trình bày lịch biểu và tiến độ kế hoạch hiện thời.
Chuẩn bị kết xuất
Thiết đặt trang in
 1. Biết cách thay đổi hướng trang in ra, kích thước trang. Biết cách thay đổi lề trang.
 2. Biết cách chuẩn bị biểu đồ Gantt, biểu đồ mạng để in.
 3. Biết cách chuyển đổi giữa biểu đồ Gantt và biểu đồ mạng.
In
 1. Biết xem trước biểu đồ Gantt, biểu đồ mạng, báo cáo.
 2. Biết in biểu đồ Gantt, biểu đồ mạng, báo cáo ra máy in cài sẵn với các lựa chọn: in toàn bộ, in phần được chọn, số bản in.
Đăng nhận xét - bình luận

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: [email protected]

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: [email protected]

Trở lên đầu trang