Sử dụng bảng tính nâng cao

Thiết lập môi trường làm việc tối ưu
Thiết lập bảng tính, các thuộc tính của bảng tính
 1. Biết cách thiết lập lại thanh công cụ, các tùy chọn tính toán, các nhóm lệnh
 2. Biết cách xem và sửa đổi các thuộc tính của bảng tính.
 3. Biết cách sử dụng một số phím và tổ hợp phím tắt trên bàn phím.
 4. Biết cách chèn các trường vào đầu trang (header), cuối trang (footer)
 5. Biết thiết đặt các thuộc tính nâng cao (advanced).
Sử dụng mẫu
 1. Hiểu khái niệm mẫu (template). Biết cách tạo bảng tính dựa trên mẫu đang có.
 2. Biết cách thay đổi một mẫu.
 3. Biết cách lưu bảng tính như một mẫu.
Bảo mật dữ liệu
 1. Biết cách đặt, hủy mật khẩu bảo vệ khi mở, thay đổi trang tính; mật khẩu đối với ô, trang tính.
 2. Biết cách che dấu (hide), bỏ che dấu các công thức.
Thao tác bảng tính
Ô và vùng ô
 1. Biết cách áp dụng tự động định dạng, kiểu cách (style) cho một vùng (range) các ô.
 2. Biết cách định dạng có điều kiện theo nội dung ô.
 3. Biết cách tạo, áp dụng các định dạng số theo yêu cầu.
 4. Biết đặt, thay đổi, xóa tên cho các vùng ô. Biết cách sử dụng các vùng có tên trong một hàm.
Trang tính
 1. Biết cách chia tách một cửa sổ. Biết cách di chuyển, loại bỏ các thanh chia tách.
 2. Biết cách ẩn hiện các dòng cột của trang tính.
 3. Biết sử dụng các lựa chọn dán đặc biệt (paste special) khác nhau.
Hàm và công thức
 1. Biết sử dụng các hàm toán học, thống kê, thời gian, tài chính, văn bản, cơ sở dữ liệu.
 2. Biết cách tìm và sửa lỗi trong hàm.
 3. Biết cách sử dụng mảng trong hàm.
 4. Biết sử dụng các hàm kiểm tra (ví dụ: vlookup, hlookup).
 5. Biết cách tạo các hàm lồng nhau hai mức.
 6. Biết sử dụng tham chiếu 3 chiều bên trong hàm sum.
 7. Biết sử dụng các tham chiếu hỗn hợp trong các công thức.
Biểu đồ
 1. Biết cách tạo biểu đồ kết hợp dạng cột và dạng đường.
 2. Biết thêm trục thứ 2 vào biểu đồ.
 3. Biết thay đổi kiểu biểu đồ (trên cùng tập dữ liệu).
 4. Biết cách thêm, xóa tập dữ liệu trong một biểu đồ.
 5. Biết thay đổi tỉ lệ trên các trục của biểu đồ.
 6. Biết cách thay đổi đơn vị dữ liệu trên các trục mà không thay đổi dữ liệu nguồn.
 7. Biết cách sử dụng mẫu biểu đồ và biểu đồ nhỏ trong ô tính.
Liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ ngoài
 1. Biết cách nhập, sửa, hủy một siêu liên kết trong trang tính.
 2. Biết cách liên kết dữ liệu bên trong một bảng tính, giữa các bảng tính, giữa bảng tính và các ứng dụng khác.
 3. Biết cách cập nhật, hủy bỏ liên kết.
 4. Biết cách nạp vào trang tính các dữ liệu từ tệp văn bản có đặt các dấu ngăn cách dữ liệu.
 5. Biết cách nhập và xuất dữ liệu XML.
Phân tích dữ liệu
 1. Biết cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu tự động.
 2. Hiểu thuật ngữ bảng trụ xoay (pivot table). Biết cách tạo, thay đổi một bảng trụ xoay.
 3. Biết cách thay đổi nguồn dữ liệu của bảng trụ xoay.
 4. Biết cách lọc và phân lớp dữ liệu trong bảng trụ xoay.
Sắp xếp và lọc dữ liệu
 1. Biết cách sắp xếp dữ liệu theo nhiều cột cùng lúc.
 2. Biết cách tạo một danh sách theo yêu cầu và sắp xếp theo yêu cầu.
 3. Biết cách lọc một danh sách (lọc tự động, lọc nâng cao).
 4. Biết sử dụng các tính năng tính các tổng con tự động.
 5. Biết cách mở rộng/thu hẹp các mức chi tiết của danh sách liệt kê.
Kiểm tra sự hợp thức của dữ liệu
 1. Hiểu khái niệm kiểm tra sự hợp thức (validating). Biết cách đặt, sửa tiêu chí để kiểm tra các dữ liệu nhập vào một vùng ô.
 2. Biết cách đưa vào các thông báo và cảnh báo lỗi.
 3. Biết cách hiển thị tất cả các công thức đã áp dụng trong trang tính (không xem giá trị).
Biên tập và lần vết
Ghi chú, nhận xét, thay đổi (sửa, xóa) nội dung trang tính
 1. Biết cách thêm, sửa chữa, xóa bỏ các nhận xét (comment), ghi chú (notes).
 2. Biết cách hiện/ẩn các nhận xét, ghi chú.
 3. Biết cách chấp nhận, từ chối các thay đổi trong trang tính.
Lần vết các thay đổi đối với bảng tính
 1. Biết cách bật, tắt việc ghi vết thay đổi. Biết cách lần vết các thay đổi trong một bảng tính.
 2. Biết cách so sánh và trộn các trang tính.
Đăng nhận xét - bình luận

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: [email protected]

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: [email protected]

Trở lên đầu trang