Chi phí máy thi công ở công ty xây dựng:


Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công

Khoản muc chi phí sử dụng máy thi công bao gồm : chi phí sử cho máy móc thi công nhằm thực hiên khối lượng công tác xây dựng bằng máy và các chi phí khác liên quan đến máy thi công (chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp lương, tiền công của công nhân trực tiếp điều khiển máy

+ Thuê ngoài :

- Tập hợp chi phí sử dụng MTC mua ngoài liên quan đến từng CT, HMCT

Nợ TK 623 (623.7): Giá mua không có thuế GTGT

Nợ TK 133 (133.1): Thuế GTGT đầu vào

Có TK 111,112,331: Tổng giá thanh toán


- Kết chuyển chi phí sử dụng máy thi công theo từng đối tượng

Nợ TK 154 : chi tiết đối tượng

Có TK 623 (623.7): chi tiết đối tượng


+ Từng đội xây lắp có máy thi công riêng

- Tập hợp chi tiết liên quan đến việc sử dụng máy thi công theo từng nội dung chi phí

Nợ TK 623 chi tiết tiểu khoản

Có TK liên quan: 111, 112, 152, 153, 214


- Kết chuyển hay phân bổ chi phí sử dụng máy thi công cho từng đối tượng

Nợ TK 154 : chi tiết đối tượng

Có TK 623 : chi tiết tiểu khoản+ Công ty có đội máy riêng

- Tập hợp chi phí liên quan đến đội máy thi công.

Nợ TK 621, 622, 627

Có TK liên quan:


- Kết chuyển chi phí liên quan đến đội máy thi công vào cuối kỳ

Nợ TK 154 (154.3)

Có TK liên quan : 621, 622, 627


- Phân bổ chi phí sử dụng MTC cho các đối tượng sử dụng theo giờ máy, ca máy ...

* Nếu giữa các bộ phận xây lắp và bộ phận máy không hạch toán kết quả riêng

Nợ TK 623 : Chi tiết đối tượng

Có TK 154 (154.3): đội máy thi công


* Nếu giữa các bộ phận xây dựng và bộ phận máy hạch toán kết quả riêng + Phản ánh giá thành của đội máy thi công phục vụ cho từng đối tượng

Nợ TK 632

Có TK 154 (154.3)


+ Phản ánh giá tiêu thụ nội bộ

Nợ TK 632 : Giá không có thuế GTGT; chi tiết đối tượng

Nợ TK 133 : Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 512 (512.2) : Giá bán không có thuế GTGT

Có TK 333 (33.1) : Thuế GTGT đầu ra nếu có

* Nếu tiêu thụ ra ngoài

+ Phản ánh giá vốn

Nợ TK 632

Có TK 154 (154.3)


+ Phản ánh giá bán

Nợ TK 111, 112, 113, 131 : Tổng giá thanh toán

Có TK 511 : Doanh thu

Có TK 333 (333.1): Thuế GTGT đầu ra phải nộp


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn :hocketoan

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

Đăng nhận xét - bình luận