Thông tư 156/2013/TT-BTC - Kế toán thực hành

Thông tư 156/2013/TT-BTC


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế bao gồm:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

c) Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;

d) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế, bao gồm:

d.1) Tổ chức, cá nhân là bên Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu;

d.2) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho người có thu nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân;

đ) Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, bao gồm:

- Người điều hành đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng chia sản phẩm.

- Công ty điều hành chung đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng điều hành chung.

- Doanh nghiệp liên doanh đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng liên doanh hoặc Hiệp định liên Chính phủ.

- Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đối với trường hợp Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tự tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên.

2. Cơ quan thuế gồm: Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế;

3. Công chức thuế;

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế.

Dowload toàn bộ nội dung thông tư tại TT156/2013/TT-BTCPhần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.2


Phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.1 - Với sự ra đời của thông tư 156/2013/TT-BTC "loại" thông tư 28/2011/TT-BTC ra khỏi sân chơi kế toán. Cùng theo đó là một loạt các thay đổi về cách thức kê khai, mẫu biểu... Thông tư 156/2013/TT-BTC sẽ có hiệu lực từ ngày 20/12/2013. Với những sự thay đổi của thông tư này chắc chắn trong thời gian tới tổng cục thuế sẽ phải bổ sung các thay đổi đó vào trong phần mềm hỗ trợ khai thuế. Và như vậy phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.2.2 ra đời là điều tất yếu.

Theo dõi để tải về HTKK 3.2.2 tạiPhần mềm hỗ trợ Kê khai thuế

Đón đọc các thay đổi của Thông tư 156/2013/TT-BTC so với 28/2011/TT-BTC vào kỳ sau bạn nhé.

Xem Thông tư 156/2013/TT-BTC
Các báo cáo thuế cần nộp đầu năm 2014

Đầu năm 2014 Kế toán thuế trong Doanh nghiệp cần chú ý thực hiện nộp các báo cáo thuế sau:

1. Khai, nộp thuế GTGT tháng 12 hoặc quý 4 năm 2013

2. Đối với các DN đồng thời có hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT trong năm 2013 và đã thực hiện phân bổ số VAT đầu vào dùng chung trên phụ lục 01-4A/GTGT, thì cần tổng hợp lại số VAT đầu vào dùng chung của cả năm để điều chỉnh lại trên phụ lục 01-4B/GTGT. Phụ lục 01-4B/GTGT được nộp kèm với hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 12 hoặc quý 4 năm 2013.

Năm 2013 thuế GTGT đang thực hiện theo :

- Thông tư 06/2012/TT-BTC, ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.
- Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012.

3. Khai, nộp tạm tính thuế TNDN quý 4/2013

4. Khai, nộp thuế TNCN tháng 12 hoặc quý 4/2013 (nếu phát sinh)

Công việc kế toán thuế đầu năm 2014

Công việc kế toán thuế đầu năm 2014

5. Khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 2013

Năm 2013 thuế TNDN thực hiện theo thông tư 123/2012/TT-BTC, thông tư 141/2013/TT-BTC

6. Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân 2013 (Kế toán thuế cần chú ý với thu nhập từ tiền lương tiền công bạn cần đôn đốc người lao động làm giấy ủy quyền quyết toán thay 04-2/TNCN)

Năm 2013 thuế TNCN thực hiện theo thông tư 62/2009/TT-BTC, thông tư 113/2011/TT-BTC và thông tư 111/2013/TT-BTC (cùng một số văn bản pháp lý khác)

7. Lập BCTC năm 2013 (Chú ý: DN bạn đang sử dụng quyết định 48 hay 15)

8. Khai thuế môn bài cho năm 2014 (Kế toán cần chú ý: nếu DN bạn không thay đổi vốn điều lệ thì không cần lập tờ khai mà chỉ lập Giấy nộp tiền và đi nộp tiền vào NSNN. Thêm nữa cần xem DN mình có mở thêm chi nhánh, VPĐD, Cửa hàng giới thiệu SP... không nhé)

Và một số loại thuế đặc thù khác...08-MST - Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Điều 9 - Thông tư 156/2013/TT-BTC - Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

Link tải Mẫu 08-MST


Mẫu 06/GTGT chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT


Theo điều 11 - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. những DN có Doanh thu năm trước liền kề nhỏ hơn 1 tỷ đồng thì phải chuyển sang phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp.

Cũng theo hướng dẫn tại Khoản 7, điều 11, thông tư 156/2013/TT-BTC thì những DN chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT phải nộp mẫu thông báo số 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư này.

Chi tiết:

Khoản 7 - Điều 11 - TT 156/2013. Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:

Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Bạn Dowload mẫu số 06/GTGT

Xem thêm thông tư 156/2013/TT-BTC

Xem thêm thông tư 129/2013/TT - BTCTIN HỌC KEY XIN CHIA SẺ KIẾN THỨC CÙNG BẠN.  

Các khóa học kế toán thực hành thực tế trên máy.


Bạn có thể đăng ký học thử MIỄN PHÍ trước khi quyết định chính thức tham gia khóa học!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ TẠI ĐÂY


Khóa học kế toán thực hành tổng hợp trên chứng từ thực tế

Học kế toán thực tế trên máy, kế toán tổng hợp, phần mềm kế tóan ở Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc môn, Quận 12, Gò Vấp, Quận 10, Quận 6, TP.HCM

Bạn muốn tìm trung tâm đào tạo khóa học kế toán thực hành thực tế trên máy ở Tân Phú, Tân Bình

Trung tâm tin học uy tín - trung tâm dạy kế toán thực hành ở tphcm

Đăng nhận xét - bình luận

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

Trở lên đầu trang