Kê khai thuế GTGT DN mới thành lập.

TVPL - Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2616/TCT-CS hướng dẫn thêm một số vấn đề về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập như sau 

1. Về phương pháp tính thuế của Chi nhánh mới thành lập của doanh nghiệp đang hoạt động nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (PPKT):

Doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo PPKT có thành lập Chi nhánh (bao gồm cả Chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp) sau thời điểm 01/01/2014 ở các địa phương khác với trụ sở chính của doanh nghiệp thì:

- Trường hợp Chi nhánh khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì được áp dụng PPKT.

- Trường hợp Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp,

2. Về giá trị tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư mua sắm, góp vốn của DN, HTX mới thành lập

- Trường hợp DN, HTX mới thành lập có hóa đơn mua TSCĐ, máy móc, thiết bị nhưng máy móc, thiết bị chưa đạt tiêu chuẩn là TSCĐ hoặc có hóa đơn mua công cụ, dụng cụ vẫn được chấp nhận để tổng hợp vào tông giá trị của TSCĐ, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm; nếu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên thì vẫn được đăng ký tự nguyện áp dụng PPKT.

- Trường DN, HTX mới thành lập nhận góp vốn bằng tài sản: nếu có hồ sơ chứng minh được DN, HTX nhận góp vốn bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên và đảm bảo ghi nhận tài sản của doanh nghiệp thì được đăng ký tự nguyện áp dụng PPKT.

3. Về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế

Không áp dụng thời hạn nộp đối với doanh nghiệp, HTX mới thành lập từ ngày 01/01/2014.

4. Về đăng ký tự nguyện áp dụng PPKT với DN thành lập từ dự án đầu tư

- Trường hợp doanh nghiệp thành lập từ dự án đầu tư trước ngày 01/01/2014 đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có doanh thu thì doanh nghiệp tiếp tục áp dụng PPKT trong năm 2014.

- Trường hợp DN mới thành lập từ ngày 01/01/2014 có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng PPKT.

- Trường hợp DN, HTX mới thành lập từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 26/4/2014 có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được phê duyệt, chưa thông báo phát hành hóa đơn hoặc chưa mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế để sử dụng thì thuộc đối tượng đăng ký áp dụng PPKT.


Mẫu số: 06/GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ  Tài  chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: ................................................................................................

Mã số thuế: ........................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................................................................................

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm.....

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                             Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))


Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn :thuvienphapluat

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán

cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ

thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


TRUNG TÂM TIN HỌC KEY - KEY ACCOUNTING SERVICES

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan