Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch 


Hình thức Nhật ký chung

Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc kế toán vào sổ Nhật ký chung và các sổ nhật ký đặc biệt, sổ quỹ, sổ chi tiết mua bán hàng hoá. Căn cứ vào số liệu ghi trên Nhật ký chung kế toán vào Sổ cái các tài khoản có liên quan.


Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

Hình thức Nhật ký sổ cái

Theo hình thức này, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh vào sổ Nhật ký- sổ cái. Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc kế toán vào sổ Nhật ký- sổ cái và sổ chi tiết mua bán hàng hoá.


Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký – sổ cái

Hình thức chứng từ ghi sổ:

Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ gốc có liên quan kế toán lập chứng từ ghi sổ. Sau đó kế toán sẽ vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và vào sổ cái.


Trình tự hạch toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Hình thức Nhật ký – chứng từ

Căn cứ vào chứng từ gốc, kế toán ghi vào các Nhật ký chứng từ số 8 và các Bảng kê 8, 9, 10, 11, sổ chi tiết mua, bán hàng hoá. Từ Nhật ký chứng từ số 8 vào sổ cái các tài khoản có liên quan.


nguồn : voer

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận