Thiết kế đồ hoạ hai chiều

Kiến thức cơ bản về bản vẽ và phần mềm vẽ
Bản vẽ hai chiều
 1. Hiểu công dụng của bản vẽ như một tài liệu.
 2. Biết các thành phần chính của một bản vẽ. Hiểu khái niệm các lớp bản vẽ và cách chồng các lớp khác nhau để có bản vẽ tổng hợp.
 3. Hiểu các bước thao tác chính để tạo nên một bản vẽ.
 4. Biết cách lưu giữ và phân phối bản vẽ.
Phần mềm thiết kế hai chiều
 1. Hiểu thuật ngữ thiết kế bằng máy tính (CAD), phần mềm CAD.
 2. Hiểu chức năng chung của một phần mềm thiết kế hai chiều.
 3. Biết các yêu cầu cấu hình phần cứng và các thiết bị liên quan thông thường đến việc vẽ trên máy tính.
 4. Biết đặc điểm và chức năng một phần mềm thiết kế hai chiều cụ thể.
Các kỹ năng làm việc đầu tiên với phần mềm CAD
Mở/đóng phần mềm CAD, nhận biết giao diện làm việc, mở/đóng bản vẽ
 1. Biết các cách mở một phần mềm CAD.
 2. Nhận biết các thành phần trên giao diện làm việc của phần mềm. Biết cách cho hiện hoặc che đi các thanh công cụ sẵn có.
 3. Hiểu khái niệm bản vẽ. Phân biệt được các đơn vị làm việc chung của phần mềm và đơn vị áp dụng cho bản vẽ. Biết cách đặt các đơn vị, hệ đơn vị.
 4. Hiểu khái niệm và vai trò của biên (lề) của bản vẽ. Biết cách thiết đặt các biên (lề) cho bản vẽ.
 5. Hiểu khái niệm lưới dùng cho bản vẽ. Biết cách thiết đặt lưới, biết đặt các chế độ hiện/tắt lưới.
 6. Biết cách mở một bản vẽ có sẵn. Biết cách mở một số bản vẽ và sắp xếp chúng trên màn hình làm việc. Biết cách nhập một tệp bản vẽ (Ví dụ: kiểu .dxf, .dwg) vào bản vẽ hiện thời.
 7. Biết cách tạo một bản vẽ mới theo bản mẫu có sẵn. Biết tạo bản vẽ bằng cách dùng các tham số mặc định.
 8. Biết lưu một bản vẽ thành bản mẫu.
 9. Biết các kiểu tệp dùng lưu và trao đổi bản vẽ (Ví dụ: .dxf, .dwg, .wmf, .dwf/.pdf).
 10. Biết lưu một bản vẽ trên ổ đĩa. Biết lưu bản vẽ với tên khác, dùng kiểu tệp khác.
 11. Biết chuyển từ bản vẽ này sang bản vẽ đang mở khác.
 12. Biết cách đóng bản vẽ. Biết cách đóng phần mềm CAD.
 13. Hiểu cách sử dụng chức năng trợ giúp của phần mềm.
Thao tác trên bản vẽ đã mở
 1. Biết cách sử dụng các công cụ phóng to/thu nhỏ bản vẽ.
 2. Biết khái niệm khuôn nhìn (view), hiểu công dụng của việc đặt tên và lưu lại khuôn nhìn. Biết cách tạo khuôn nhìn, đặt tên và lưu lại, biết cách gọi đến một khuôn nhìn được lưu theo tên.
 3. Hiểu khái niệm kéo (pan) bản vẽ và công dụng. Biết cách sử dụng các công cụ kéo bản vẽ.
 4. Biết sử dụng các công cụ vẽ lại, tạo lại, cập nhật bản vẽ.
Sử dụng các lớp
 1. Hiểu khái niệm lớp (layer) và công dụng của nó. Biết một số lớp hay được sử dụng khi tạo bản vẽ. Biết cách tạo một lớp.
 2. Biết khái niệm đặc tính, thuộc tính của lớp. Biết cách gán các đặc tính, thuộc tính cho lớp và thay đổi các đặc tính, thuộc tính của lớp.
 3. Biết khái niệm lớp hiện thời (lớp được kích hoạt, lớp làm việc). Biết cách đặt một lớp thành lớp hiện thời.
 4. Biết khái niệm trạng thái của lớp. Biết cách thay đổi trạng thái của một lớp như mở/đóng, khóa/mở khóa.
Các kỹ năng làm việc với các đối tượng, phần tử của bản vẽ
Tạo đối tượng, phần tử
 1. Hiểu khái niệm đối tượng, phần tử của một bản vẽ.
 2. Hiểu khái niệm hệ tọa độ của bản vẽ. Biết cách áp dụng các hệ tọa độ: tuyệt đối, tương đối, tọa độ vuông góc, tọa độ cực.
 3. Biết cách vẽ đường, hình chữ nhật, đường gấp khúc.
 4. Biết cách vẽ cung, vòng tròn, ellip, hình có biên.
 5. Biết vẽ đường cong nét liền hoặc nét đứt (chấm).
 6. Biết cách tạo một đối tượng vật liệu (hatch).
 7. Biết phân chia đối tượng, lấy chấm dọc theo một phần tử.
 8. Biết sử dụng các công cụ tạo bước nhảy con trỏ (snapping).
Chọn (lấy) đối tượng, phần tử
 1. Hiểu khái niệm chọn đối tượng đơn, chọn đối tượng bội (nhiều đối tượng). Biết cách chọn đối tượng đơn hoặc bội.
 2. Biết cách sử dụng công cụ chọn dạng cửa sổ (window), hàng rào (fence).
 3. Biết cách sử dụng công cụ bắt (grips), nắm (handles).
 4. Biết cách chọn theo đặc tính, thuộc tính, theo lớp, mức.
Thao tác với đối tượng, phần tử
 1. Biết cách sao chép, cắt dán, di chuyển các đối tượng, phần tử bên trong bản vẽ, giữa các bản vẽ. Biết cách xóa đối tượng, phần tử.
 2. Biết cách xoay, tịnh tiến, lấy ảnh gương đối tượng, phần tử.
 3. Biết thu/phóng, căng một đối tượng, phần tử.
 4. Biết tạo một mảng các đối tượng, phần tử.
 5. Biết cách dùng đối tượng/phần tử khác để cắt lấy (trim) một đối tượng. Biết cách tách, xóa một phần đối tượng.
 6. Biết cách xóa (explode) một khối.
 7. Biết cách mở rộng, kéo dài, làm vát đối tượng, phần tử.
 8. Biết cách lọc đối tượng, phần tử.
 9. Biết cách chỉnh sửa các đường gấp khúc, các đối tượng phức tạp.
 10. Biết chuyển đổi đối tượng, phần tử.
Đo đạc đối tượng
 1. Biết cách đo khoảng cách, đo góc.
 2. Biết cách đo diện tích.
Thuộc tính lớp, đặc tính đối tượng
 1. Biết thay đổi thuộc tính lớp của đối tượng, phần tử.
 2. Biết so sánh thuộc tính lớp của đối tượng, phần tử .
 3. Biết đặt, thay đổi loại đường/kiểu đường, độ đậm, màu của đối tượng, phần tử.
Chú thích trên bản vẽ
 1. Biết cách nhập, biên tập một đối tượng văn bản (text) cho bản vẽ.
 2. Biết cách tạo, đặt và biên tập kiểu, phông của văn bản.
 3. Biết cách thêm đối tượng kích thước trong bản vẽ.
 4. Biết cách tạo, đặt và biên tập kiểu ghi, phông của kích thước.
 5. Biết cách đưa vào các dung sai hình học (geometric tolerance).
Làm việc với khối và ô. Liên kết và nhúng
Sử dụng khối, ô
 1. Biết cách tạo và đưa khối, ô vào bản vẽ.
 2. Biết cách tạo thư viện ô.
 3. Biết cách tạo, biên tập các thuộc tính, thẻ của khối.
 4. Biết đưa các đối tượng, phần tử, tệp từ một thư viện vào bản vẽ.
 5. Biết cách lấy ra báo cáo thuộc tính, thẻ từ một khối.
Liên kết, nhúng
 1. Biết cách nhúng, liên kết một tệp vào bản vẽ và thể hiện ra như một đối tượng.
 2. Biết cách thêm một siêu liên kết cho một đối tượng.
Kết xuất
Các lựa chọn vẽ, in
 1. Hiểu cách sử dụng mô hình (model) không gian làm việc, mẫu khung giấy, bản thiết kế, mẫu trang.
 2. Biết cách tạo, sử dụng, thay đổi mẫu trình bày (layout), trang.
 3. Biết tạo, sử dụng, thu phóng các khung nhìn, góc nhìn.
 4. Biết thêm khối tiêu đề.
 5. Biết cách chọn máy vẽ, máy in. Biết cách thêm và sử dụng bảng kiểu vẽ, nét bút.
 6. Biết cách vẽ/in toàn bộ, một phần bản vẽ theo tỉ lệ, theo khổ giấy.
Đăng nhận xét - bình luận

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

Trở lên đầu trang