Biên tập trang thông tin điện tử

Kiến thức cơ bản về trang thông tin điện tử (website), xuất bản website và các vấn đề liên quan
Các khái niệm và thuật ngữ chính
 1. Hiểu khái niệm ứng dụng web. Biết phân biệt web với các dịch vụ Internet hỗ trợ khác (Ví dụ: truyền tệp, thư điện tử, nhắn tin).
 2. Hiểu khái niệm máy chủ web (web server), trình duyệt (browser) và sự tương tác giữa chúng. Hiểu các khái niệm miền (domain), URL (Uniform Resource Locator), siêu liên kết, thuê máy chủ web (web hosting), bộ tìm kiếm (search engine).
 3. Biết khái niệm giao thức (protocol). Phân biệt các giao thức TCP/IP, HTTP, FTP.
Xuất bản website
 1. Hiểu khái niệm xuất bản trang web (webpage), website. Biết các công việc cần làm để sở hữu một website (đăng ký tên miền, chọn dịch vụ thuê máy chủ).
 2. Biết các bước để xây dựng một website như hoạch định, thiết kế, cập nhật nội dung, tải lên máy chủ web, phát hành và bảo trì. Biết các nhân tố quan trọng tạo nên một website hiệu quả như hỗ trợ tìm kiếm, hỗ trợ tải nội dung.
 3. Biết các kỹ thuật tối ưu hóa trình tìm kiếm trên website như siêu dữ liệu, sơ đồ cấu trúc của website và liên kết website.
 4. Biết các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ tải xuống một trang web. Nhận biết các định dạng tệp âm thanh, video, đồ họa phù hợp để tối ưu hóa tốc độ tải xuống.
 5. Hiểu thuật ngữ bản quyền (copyright) đối với các nội dung trên các website.
 6. Hiểu cần phải tuân thủ các quy định của luật pháp nơi website được đặt đối với việc đăng tải nội dung trên website.
Thiết kế website
Cơ bản về HTML
 1. Hiểu khái niệm HTML (HyperText Markup Language) – ngôn ngữ để viết mã nguồn của một ứng dụng web. Hiểu khái niệm thẻ đánh dấu (tag) và công dụng. Biết cú pháp của một câu lệnh HTML. Biết về Liên minh W3C (World Wide Web consortium) và các khuyến nghị phát triển HTML của W3C.
 2. Biết sử dụng các thẻ đánh dấu để cấu trúc việc trình bày một trang web (,, ,<body>) và để thể hiện một trang web (<h1>,<h2>, </span><span style="line-height:1.5;"><p>, <br />, <a>, <img />).</span> </li></ol><strong>Hoạch định và thiết kế website</strong><br /> <ol><li><span style="line-height:1.5;">Biết quy t</span><span style="line-height:1.5;">rình và các kỹ thuật để hoạch định và thiết kế website (xác định đối tượng phục vụ chính và phân tích, đánh giá nhu cầu của đối tượng này, xây dựng các kịch bản tìm kiếm và khai thác thông tin, lập sơ đồ cấu trúc của website, sơ đồ tìm kiếm).</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết sử dụng các phần mềm ứng dụng làm website. Biết sử dụng phần trợ giúp của phần mềm này.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết tạo, ghi trang web, website mới tạo lên thiết bị lưu trữ. Biết cách sử dụng các trang web mẫu để tạo trang web.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết biên tập tên trang web.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách sử dụng trình duyệt để xem mã nguồn dạng HTML của một trang web. Biết chuyển qua lại giữa mã nguồn và trang web.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Hiểu cách đặt các thông số chính trong phần mềm phát triển web như trình duyệt mặc định dùng xem trước nội dung, cách mã hóa, phông chữ mặc định. Biết các ki</span><span style="line-height:1.5;">nh nghiệm tốt khi trình bày (ví dụ: chọn phông chữ).</span> </li></ol><strong>Xây dựng nội dung cho website</strong><br /> <strong>Văn bản, đoạn, trang</strong><br /> <ol><li><span style="line-height:1.5;">Biết các</span><span style="line-height:1.5;">h nhập, biên tập, xóa văn bản.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết các cách định dạng phông chữ như tên, cỡ, đậm, nghiêng, kiểu dáng và màu.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách chọn một đoạn, cách đưa vào/loại bỏ các dấu ngắt đoạn, ngắt dòng.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết các cách định dạng đoạn như đặt lề, thụt dòng, đánh số, đánh dấu đầu dòng (bullet).</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách đị</span><span style="line-height:1.5;">nh dạng một trang web, cách đặt lề, xử lý màu nền, ảnh nền.</span> </li></ol><strong>Siêu liên kết</strong><br /> <ol><li><span style="line-height:1.5;">Hiểu khá</span><span style="line-height:1.5;">i niệm siêu liên kết (hyperlink), phân biệt siêu liên kết tuyệt đối và tương đối.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết nhập, biên tập và hủy một siêu liên kết thông thường, một siêu liên kết thư điện tử.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách xác định đích của siêu liên kết trên cùng cửa sổ, khác cửa sổ.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách thay đổi màu siêu liên kết truy cập (visited), không truy cập (unvisited), hoạt động (active).</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết khái niệm và </span><span style="line-height:1.5;">cách sử dụng neo (anchor).</span> </li></ol><strong>Bảng</strong><br /> <ol><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách đ</span><span style="line-height:1.5;">ưa một bảng lên trang web, cách xóa bảng khỏi trang web.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách thêm, xóa tiêu đề (caption) của bảng. Biết cách thêm, xóa dòng, cột; thay đổi độ rộng cột, độ cao dòng; hợp, tách các ô của bảng.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách căn lề bảng theo lề trái, giữa, phải; cách thay đổi độ rộng biên của bảng; thay đổi các tham số ô.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách trang trí</span><span style="line-height:1.5;"> bảng: thay đổi màu nền, hình minh họa, ảnh nền của ô và toàn bảng; thêm, loại bỏ đồ họa, ảnh nền của bảng.</span> </li></ol><strong>Ảnh, minh họa</strong><br /> <ol><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách thêm vào, gỡ bỏ mộ</span><span style="line-height:1.5;">t ảnh trên trang web.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách đặt, thay đổi thuộc tính c</span><span style="line-height:1.5;">ho ảnh như kích thước, biên, căn lề.</span> </li></ol><strong>Biểu mẫu</strong><br /> <ol><li><span style="line-height:1.5;">Biết</span><span style="line-height:1.5;"> cách nhập biểu mẫu (form) lên trang web.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách thêm, loại bỏ các trường của biểu mẫu: văn bản (text), hộp thả xuống (drop-down), hộp đánh dấu (check box), nút radio (radio button). Biết cách đặt, thay đổi đặc tính các trường trên.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách g</span><span style="line-height:1.5;">ửi một kết xuất biểu mẫu qua thư điện tử.</span> </li></ol><strong>CSS (Cascading Style Sheets)</strong><br /> <strong>Khái niệm CSS</strong><br /> <ol><li><span style="line-height:1.5;">Hiểu khá</span><span style="line-height:1.5;">i niệm CSS, công dụng và lợi ích của CSS. Biết cách sử dụng các kiểu định dạng (style): trong dòng (inline), bên trong (internal), bên ngoài (external).</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Hiểu cấu trúc của một quy tắc CSS và biết cách áp dụng để chọn và khai báo đặc tính, giá trị. Biết cách tạo, thay đổi quy tắc CSS: màu, nền, phông chữ.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách tạo, ghi một tệp CSS mới.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách nhú</span><span style="line-height:1.5;">ng một CSS ngoài vào trang web.</span> </li></ol><strong>Tải lên máy chủ và phát hành web</strong><br /> <strong>Kiểm tra</strong><br /> <ol><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách xác định và</span><span style="line-height:1.5;"> xử lý các liên kết bị đứt trong một website.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết cách áp dụng kiểm tra chính tả tự động; biết cách để đảm bảo sự tương thích của nội dung và trình duyệt; biết đưa các thông tin giúp theo dõi và cập nhật trang (n</span><span style="line-height:1.5;">gày sửa đổi gần nhất, thông tin về phần mềm dùng để mở và xem).</span> </li></ol><strong>Phát hành</strong><br /> <ol><li><span style="line-height:1.5;">Hiểu</span><span style="line-height:1.5;"> tiến trình tải nội dung lên máy chủ web, tải một website xuống từ một máy chủ web.</span> </li><li><span style="line-height:1.5;">Biết các</span><span style="line-height:1.5;">h tải lên, tải xuống một website.</span> </li></ol> <style> .nd_tin ol{margin-left: 40px;} </style>
Đăng nhận xét - bình luận

Đào tạo tin học KEY

CN: Lê Trọng Tấn

Địa chỉ: 203 - 205 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 22 152 521
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

CN: Nguyễn Ảnh Thủ

Địa chỉ: 765-767A (Số mới: 558-560A) Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 2242 2244
Website: key.com.vn - Email: key@key.com.vn

Trở lên đầu trang