Lập tờ khai thuế GTGT


Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính, (hướng dẫn cách làm tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) kế toán trong các DN phải thực hiện theo quy định mới nhất này kể từ Ngày 01/07/2013. Công ty Kế toán Rubyinh giới thiệu Cách lập tờ khai thuế GTGT như sau:


Đầu tiên các bạn mở phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất hiện nay là Phần mềm HTKK 3.2.3 Tiếp đó các bạn chọn tờ khai GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT màn hình sẽ hiện ra:


Hướng dẫn cách ghi tờ khai thuế GTGT:

Phần chung:Trên màn hình chi tiết sẽ  lấy dữ liệu được kê khai trong chức năng "Thông tin doanh nghiệp" và hiển thị các thông tin sau:

 Tên tờ khai, Kỳ tính thuế, Mã số thuế, Người nộp thuế, Mã số thuế của Đại lý, Tên Đại lý thuế.

Phần Thông tin chi tiết

Các chỉ tiêu chi tiết nhận giá trị mặc định (số 0), riêng chỉ tiêu số [21] mặc định là trắng.

Chi tiết chỉ tiêu cần nhập:

- Nhập các chỉ tiêu [23], [24], [25], [26], [29], [30], [31], [32], [33], [37], [38], [39], [40b], [42] dạng số.

Chi tiết chỉ tiêu ứng dụng tự tính:


Chỉ tiêu [21]: Nếu bạn lựa chọn “Không phát sinh hoạt  động mua bán trong kỳ” thì ứng dụng sẽ khóa không cho kê khai các chỉ tiêu từ[23] đến [35]. Nếu các chỉ tiêu này  đã kê khai thì ứng dụng đưa ra thông báo:

 “Các số liệu đã có trong các chỉ tiêu phát sinh trong kỳ sẽ bị xóa bằng 0. Bạn có đồng ý không?”.

 Nếu bạn chọn “Có” thì ứng dụng thực hiện khóa các chỉ tiêu này và  đặt lại giá trị bằng 0, nếu bạn chọn “Không” thì ứng dụng sẽ quay lại màn hình kê khai và cho phép bạn kê khai tiếp các chỉ tiêu này.


Chỉ tiêu số[22]: Chỉ tiêu Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22]  được lấy từ chỉ tiêu [43] của kỳ trước chuyển sang, có thể sửa, nếu sửa khác với chỉ tiêu [43] của kỳ trước thì có cảnh báo và vẫn cho phép in tờ khai. Nếu không có tờ khai kỳ trước thì ứng dụng để giá trị mặc định bằng 0 và cho phép bạn nhập giá trị.


Chỉ tiêu [23]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_2/GTGT thì chỉ tiêu [23] = Tổng cột (8) của dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên bảng kê 01-2/GTGT


Chỉ tiêu [24]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_2/GTGT thì chỉ tiêu [24] = Tổng cột (10) của dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên bảng kê 01-2/GTGT


Chỉ tiêu [25]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_2/GTGT và 01_4A/GTGT Thì chỉ tiêu này sẽ được tính bằng tổng của cột (10) dòng 1 (Thuế GTGT của Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT  đủ  điều kiện khấu trừ thuế) trên bảng kê 01- 2/GTGT + Dòng 5 phần B trên bảng kê 01-4A/GTGT + Dòng 7 phần B trên bảng kê 01-4B/GTGT, có thể sửa. Nếu trong trường hợp không có phụ lục thì chỉ tiêu [25] NNT tự nhập.


Chỉ tiêu [26]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 1 (Tổng hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.


Chỉ tiêu [27] = [29] + [30] + [32]


Chỉtiêu [28] = [31] + [33]


Chỉ tiêu [29]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 2 (Tổng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.


Chỉ tiêu [30]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 3 (Tổng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.


Chỉ tiêu [31]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ Tổng cột (9) dòng 3 trên bảng kê 01_1/GTGT, có thể sửa nhưng không được vượt quá ngưỡng Min (0,01% và 100 000)


Chỉ tiêu [32]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ cột 8 Tổng dòng 4 (Tổng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%) trên bảng kê bán ra (01-1/GTGT) và không được sửa.


Chỉ tiêu [33]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_1/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ Tổng cột (9) dòng 4 trên bảng kê 01_1/GTGT, có thể sửa nhưng không được vượt quá ngưỡng Min(0,01% và 100 000 )


Chỉ tiêu [34] : [34] = [26] + [27] và không được sửa


Chỉ tiêu [35] = [35] = [28] và không được sửa


Chỉ tiêu [36] : Được tính theo công thức [36] = [35] - [25] và không được sửa


Chỉ tiêu [39]: Nếu khi kê khai có kèm bảng kê 01_5/GTGT thì chỉ tiêu này sẽ  được lấy lên từ dòng Tổng cộng số tiền thuế  đã nộp trên bảng kê 01-5/GTGT


Chỉ tiêu [40a]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0 thì [40a] = 0

Chỉ tiêu [40b]: NNT tự nhập bằng chỉ tiêu [28a] trên tờ khai 02/GTGT, kiểm tra [40b] <= [40a]

Chỉ tiêu [40]: Được tính theo công thức [40] = [40a] – [40b]


Chỉ tiêu [41]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] < 0 thì [41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39]

  Nếu [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [41] = 0


Chỉ tiêu [43]:  Được tính theo công thức [43] = [41] –[42], Không  được sửa chỉ tiêu này. Chỉ tiêu này sẽ được chuyển lên chỉ tiêu [11] của kỳ tính thuế tiếp theo liền kề

+ Đối với kỳ kê khai tháng 4, 5, 6 /2013 nếu NNT thuộc đối tượng được gia hạn thì check vào ô “ Gia hạn” và lựa chọn lý do  được gia hạn trong combobox “Lý do gia hạn”


nguồn : .rubylinh

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tếĐăng nhận xét - bình luận