Hướng dẫn phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.


Mẫu số 03-2/TNDN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)


PHỤ LỤC CHUYỂN LỖ

 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm……)

 

Kỳ tính thuế: từ ……………đến……………

 

 

 

Tên người nộp thuế: .........................................................................................

 

    Mã số thuế: 

 

 

 

Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………….

 

    Mã số thuế: 

             Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:

                                                                                                      Đơn vị tiền: đồng ViệtNam 

Năm phát sinh lỗ

Số lỗ phát sinh

Sỗ lỗ đã chuyển

trong các kỳ tính thuế trước

Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này

Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

20...

20...


...

Tổng cộng:


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.


 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ...........................

Chứng chỉ hành nghề số:.....

                                  Ngày......... tháng........... năm..........

    NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                          Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Ví dụ: doanh nghiệp ABC năm 2008 lỗ 250.000.000 và doanh nghiệp lập phụ lục chuyển lỗ vào các năm sau, doanh nghiệp quyết định chuyển khoản lỗ này vào 5 năm bắt đầu từ năm 2010 và mỗi lần chuyển vào 50.000.000


Doanh nghiệp lập bảng phụ lục chuyển lỗ như sau


 năm  số lỗ phát sinh  số lỗ chuyển sang năm 2010 số lỗ chuyển sang năm 2011 số lỗ chuyển sang năm 2012 số lỗ chuyển sang năm 2013 số lỗ chuyển sang năm 2014
2008       200.000.000        50.000.000          50.000.000             50.000.000          50.000.000                   50.000.000  
             .

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)


PHỤ LỤC CHUYỂN LỖ

 

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm……)

 

Kỳ tính thuế: từ …

…………đến…………


 

Tên người nộp thuế: ..CÔNG TY ABC.......................................................................................

 

    Mã số thuế: 

 

 

 

Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………….

 

    Mã số thuế: 

             Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:

                                                                                                      Đơn vị tiền: đồng ViệtNam 

Năm phát sinh lỗ

Số lỗ phát sinh

Sỗ lỗ đã chuyển

trong các kỳ tính thuế trước 2009

Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này 2010

Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2008...

250.000.000


50.000.000

200.000.000

20...


...

Tổng cộng:


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.


 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ...........................

Chứng chỉ hành nghề số:.....

                                  Ngày......... tháng........... năm..........

    NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                          Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tin học KEY- KEY ACCOUNTING SERVICES chúc các bạn thành công.

nguồn : http://key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

TRUNG TÂM TIN HỌC KEY

ĐC: 203 - 205 Lê Trọng Tấn - Sơn Kỳ - Tân Phú - TP HCM

ĐT: (028) 22 152 521

Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan