Hàm ROUND và COUNTBLANK trong excel.


HÀM ROUND

Cú Pháp: ROUND(number,n)

Trong Đó:

number: Số cần làm tròn.

n: Là đối số, n có thể âm hoặc dương.

Giải thích các trường hợp của n:

- Khi n=0: Ta làm tròn tới số nguyên gần nhất, ví dụ: Round(11.424,0)=11

- Khi n<0: Ta làm tròn về phía trái của dấu thập phân (nếu n=-1 thì làm tròn đến hàng chục, n=-2 làm tròn đến trăm và n= -3 là đến hàng nghìn...)


ví dụ: cho bảng điểm của một nhóm học sinh sau. Hãy tính điểm BÌNH QUÂN dựa vào ĐIỂM TRUNG BÌNH

 

 

 

A

B

C

D

E

F

1

HỌ TÊN

TOÁN

HÓA

ĐIỂM TRUNG BÌNH

BÌNH QUÂN

2

Nguyễn Văn An

6

6

7

                              6,33  

                 6,3  

3

Huỳnh Văn Bình

8

7

7

                              7,33  

                 7,3  

4

Nguyễn Thị Hạnh

8

6

9

                              7,67  

                 7,7  

5

Lưu Thị Hương

7

7

9

                              7,67  

                 7,7  

 

Ô F2 = ROUND(E2,1) = 6,3

Ô F3 = ROUND(E3,1) = 7,3

Ô F4 = ROUND(E4,1) = 7,7

Ô F5 = ROUND(E5,1) = 7,7

HÀM COUNTBLANK TRONG EXCEL

Cú PhápCOUNTBLANK(Range)

Trong Đó:

Range: Mảng được chọn để đếm số các ô rỗng trong đó.

Lưu ý: Số 0 không phải là blank (ô rỗng).

 

Ví dụ: cho biểu bảng sản phẩm của nhân viên. Tại ô B10 hãy xác định có bao nhiêu nhân viên không có sản phẩm

 


A

B

1

HỌ TÊN

SP

2

Nguyễn Văn An

6

3

Huỳnh Văn Bình

8

4

Nguyễn Thị Hạnh


5

Lưu Thị Hương

7

6

Tạ Minh Tâm


7

Pham Ngọc Thái

11

8

Nguyễn Ngọc Bích


9

Nguyễn Thanh Sơn

32

10

số người không có sp

3

 

Ô B10 = COUNTBLANK(B2:B9) = 3 ( Là số nhân viên không có sản phẩm)


nguồn : key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tếĐăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan