Nhóm hàm ngày tháng trong excel:


1. Hàm DATE:
__Hàm Date trả về một chuỗi trình bày một kiểu ngày đặc thù.
__Cú pháp: DATE(year,month,day)
__Các tham số:
__- Year: miêu tả năm, có thể từ 1 đến 4 chữ số. Nếu bạn nhập 2 chữ số, theo mặc định Excel sẽ lấy năm bắt đầu là: 1900.(Ví dụ)
__- Month: miêu tả tháng trong năm. Nếu month lớn hơn 12 thì Excel sẽ tự động tính thêm các tháng cho số miêu tả năm.(Ví dụ)
__- Day: miêu tả ngày trong tháng. Nếu Day lớn hơn số ngày trong tháng chỉ định, thì Excel sẽ tự động tính thêm ngày cho số miêu tả tháng.(Ví dụ)
__Lưu ý:
__- Excel lưu trữ kiểu ngày như một chuỗi số liên tục, vì vậy có thể sử dụng các phép toán cộng (+), trừ (-) cho kiểu ngày.(Ví dụ)
__2. Hàm DAY:
__Trả về ngày tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Giá trị trả về là một số kiểu Integer ở trong khoảng từ 1 đến 31.
__Cú pháp: DAY(Serial_num)
__Tham số:
__Serial_num: Là dữ liệu kiểu Date, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác.(Ví dụ)
__3. Hàm MONTH:
__Trả về tháng của chuỗi ngày được mô tả. Giá trị trả về là một số ở trong khoảng 1 đến 12.
__Cú pháp: MONTH(Series_num)
__Tham số: 
__Series_num: Là một chuỗi ngày, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác. (Ví dụ)
__4. Hàm YEAR:
__Trả về năm tương ứng với chuỗi ngày đưa vào. Year được trả về là một kiểu Integer trong khoảng 1900-9999.
__Cú pháp: YEAR(Serial_num)
__Tham số:
__Serial_num: Là một dữ liệu kiểu ngày, có thể là một hàm DATE hoặc kết quả của một hàm hay công thức khác.(ví dụ)
__5. Hàm TODAY: 
__Trả về ngày hiện thời của hệ thống.
__Cú pháp: TODAY()
__Hàm này không có các đối số.
__6. Hàm WEEKDAY:
__Trả về số chỉ thứ trong tuần.
__Cú pháp:
__ WEEKDAY(Serial, Return_type)
__Các đối số: 
__- Serial: một số hay giá trị kiểu ngày.
__- Return_type: chỉ định kiểu dữ liệu trả về. 

nguồn :oxyz.wordpress

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan