Hạch toán bán hàng trực tiếp.

Khi xuất kho hàng hoá giao cho bên mua, đại diên bên mua ký nhận đủ hàng hoá và đã thanh toán đủ tiền mua hàng hoặc chấp nhận nợ, kế toán ghi:

+ Ghi nhận tổng giá tính toán của hàng bán

Nợ TK 111, 112

Nợ TK 131

Có TK511(5111)

Có TK 3331( 33311)

+Phản ánh trị giá mua thực tế của hàng xuất bán

Nợ TK 632

Có TK 156

+Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp về hàng đã bán( nếu có)

Nợ TK 511(5111)

Có TK 333(3332, 3333)

+Khi bên mua được hưởng chiết khấu thanh toán; kế toán phản ánh

Nợ TK 635

Có TK 111, 112

Có TK 131

Có TK 338(3388)

+Khi phát sinh các khoản chiết khấu thương mại, kế toán ghi.

Nợ TK 521

Nợ TK 3331(33311)

Có TK 111 , 112, 311, 131…

+Trường hợp phát sinh khoản giảm giá hàng bán

Nợ TK 532

Nợ TK 3331(33311)

Có TK 111, 112, 311, 131, 3388

Trường hợp hàng hoá sai quy cách phẩm chất bị trả lai, kế toán ghi

+Phản ánh tổng giá thanh toán của hàng bán bị trả lại

Nợ TK 531

Nợ TK 3331(33311)

Có TK 111, 112, 311 ,131

Có TK 388(3388)

+Số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của số hàng hoá bị trả lại

Nợ TK 156(1561)

Nợ TK 157

Có TK 632

+Ghi nhận các khoản chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong kỳ

Nợ TK 641

Nợ TK 133( 1331)

Có TK 111, 112, 334 ,338, 331…

+Các khoản chi hộ người mua

Nợ TK 138(1388)

Có TK 111, 112, 331,…

Cuối kỳ tiến hành phân bổ chi phí thu mua, phí bán hàng đã tiêu thụ trong kỳ, sau đó kết chuyển và xác định kết quả

+Phân bổ phí thu mua

Nợ TK 632

Có TK 156 (1562)

+Kết chuyển chi phí bán hàng

Nợ TK 911

Có TK 641

+Kết chuyển giá vốn hàng bán, chiết khấu thương mại hàng bán bị trả lại

Nợ TK 511

Có TK 521, 531, 532…

nguồn : voer

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế


Đăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan