Dự phòng giảm giá và phải thu khó đòi


Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

TK 159 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”

Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 159: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Nợ TK 159

Có TK 632Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi:


Tài khoản sử dụng: TK 139 “Dự phòng phải thu khó đòi”: sử dụng để ghi nhận các nghiệp vụ về xử lý thiệt hại do thất thu và hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

Nợ TK 642 (6426)

Có TK 139

Nợ TK 139

Có TK 642 (6426)

nguồn : voer

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tếĐăng nhận xét - bình luận

Tin liên quan